सन्मान

iso

सीई प्रमाणपत्र

आयएसओ प्रमाणपत्र

एंटरप्राइझ क्रेडिट प्रमाणपत्र

प्रमाणपत्र चित्र

2020 झियामेन आंतरराष्ट्रीय जलचर प्रदर्शन

Exhibition
Exhibition
Exhibition
Exhibition

झांगझझू आंतरराष्ट्रीय जलचर उद्योग एक्सपो

Zhangzhou International Aquaculture Industry Expo01
Zhangzhou International Aquaculture Industry Expo03
Zhangzhou International Aquaculture Industry Expo06
Zhangzhou International Aquaculture Industry Expo04
Zhangzhou International Aquaculture Industry Expo05
Zhangzhou International Aquaculture Industry Expo02